การวิเคราะห์ความเสี่ยง

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง655.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง

คำสั่งวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf

รายงานผลการดำเนินโครงการ

รายงาน 64.pdf