Risk-Assessment

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเขต 64.pdf
คำสั่งวิเคราะห์.pdf

รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

"ป้องกันการทุจริต" ปีงบประมาณ 2563

เล่มรายงาน.pdf

รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สพป.เลย เขต 1

รายงาน๖๓.pdf
เกียรติบัตร ITA 2020.pdf