การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1