มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการตรวจสอบดุลยพินิจ

O42.1มาตรการตรวจสอบดุลยพินิจ.pdf

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O42.2มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม63.pdf

มาตรการป้องกันการรับสินบน

O42.3มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf