open participation

เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม.pdf

รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย