open participation

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1 กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม.pdf


การจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.ลย.1

กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการ OIT เขต.pdf

การจัดทำคลังสื่อ นวัตกรรม และคลังข้อสอบ 5 กลุ่มสาระหลัก

การมีส่วนร่วม สาระสังคม OIT เขต.pdf