ITA 2020

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโออบรม

วันที่ 5 มิ.ย. 2563 อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) สพป.เลย 1

วีดีโออบรม

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020)

ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020) และเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online 2020 (วันที่ 13 พฤษภาคม 2563) ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต http://www.uprightschool.net/

2. หน้าระบบ ITA Online 2020 http://ita2020.pracharath.ac.th/home

3.แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA_OIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zZSAmeMSQYexPVXIcQ3sAYlqSVjPyL_BJKynY8pGPB8/edit?usp=sharing

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

ย้อนหลังในหัวข้อ >

แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

https://youtu.be/sfKWHnKUusc

พร้อมกันนี้ได้แนบไฟล์ประกอบการนำเสนอในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ท่านได้นำไปสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

โครงการโรงเรียนสุจริต

02/07/2563

ITA Online 2020 ออกอากาศ.pdf
ITAโรงเรียน-เผยแพร่พุธเช้า 01072563 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
คู่มือ ITA Online 2020 Final.pdf
ตัวอย่างการตอบ OIT 1-43.pdf

หนังสือ สพฐ.