การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน

การประกาศเจตจำนงเขตสุจริต

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

จัดทำคู่มือและประกาศต่างๆ

ประกาศนโยบายฯ.pdf
ตรวจสอบดุลยพินิจ.pdf
ไม่รับของขวัญ.pdf
มาตรการความโปร่งใส.pdf
มาตรการเปิดเผยข้อมูล.pdf
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (1).pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ

รายงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน.pdf