บทเรียน Online เรื่อง การปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะ

“ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม”

บทเรียน Online เรื่อง การปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะ

“ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม”