คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020)

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020)

ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020) และเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online 2020 (วันที่ 13 พฤษภาคม 2563) ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต http://www.uprightschool.net/

2. หน้าระบบ ITA Online 2020 http://ita2020.pracharath.ac.th/home

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ITA Online 2020 ออกอากาศ.pdf
คู่มือ ITA Online 2020 Final.pdf