มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต

รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2564

รายงาน 64.pdf

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2564

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง65.pdf

ประกาศมาตรการ ฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
มาตรการเปิดเผยข้อมูล.pdf
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (1).pdf
ตรวจสอบดุลยพินิจ.pdf
มาตรการความโปร่งใส.pdf

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14209001133451657180388_3(1).pdf