มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต


รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สพป.เลย เขต 1

มาตรการตรวจสอบดุลยพินิจ

รายงาน๖๓.pdf
ตรวจสอบดุลยพินิจ.pdf

มาตรการป้องกันการรับสินบน สพป.เลย เขต 1

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการทำงาน สพป.เลย เขต 1

O42 มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
ส่งเสริมคุณธรรม.pdf

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.เลย เขต 1

O42 คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม63.pdf
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (1).pdf