คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ITA Online 2021)

24052564 คู่มือ ITA Online 2021 สพท final.pdf

คู่มือการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

(ITA Online 2021)