ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต

3 ภาษา

เจตจำนง64.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ภาษาไทย

เจตจำนงจีน64.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ภาษาจีน

เจตจำจงอังกฤษ64.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ภาษาอังกฤษ