เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

1. ระบบคิดฐานสองกับการแก้ปัญหาในสังคม

โดย นายอุทิศ บัวศรี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช.

คลิกดาวน์โหลด

2. แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

โดย นางสมพร สมผดุง

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช.

คลิกดาวน์โหลด 1

คลิกดาวน์โหลด 2

3. ชี้แจงภาพรวมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

โดย นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

คลิกดาวน์โหลด

4. เสวนาการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โดย นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ

ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช.

นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์

ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

นางนิรมล บัวเนียม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร

คลิกดาวน์โหลด 1

คลิกดาวน์โหลด 2

5.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.

คลิกดาวน์โหลด

คลิกดาวน์โหลด (คู่มือการประเมิน ปี 2562)

6.ปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด

โดย นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 29 และ

นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ดาวน์โหลด (ผู้ใช้งานระดับเขตพื้นที่)

ดาวน์โหลด (ผู้ใช้งานระดับโรงเรียน)

7.มาตรวัดคุณธรรม จริยธรรมตามหลักจิตวิทยา (Moral Quotient)

โดย นายสุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน

อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับ สพท.ต้องดำเนินการ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

แบบฟอร์มแผนป้องกัน .pdf

แบบฟอร์มแผนป้องกัน .doc