การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้างส่วนงาน

O2ข้อมูลผู้บริหาร

O3อำนาจหน้าที่

O4แผนการขับเคลื่อนส่วนงาน

O5ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. http://law.loei1.go.th/alllaw-1

2. http://personnel.loei1.go.th/e-files-group/law

3. http://director.loei1.go.th/laws

4. http://km.loei1.go.th/forum.php?mod=forumdisplay&fid=2

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8Q&A

O9Social Network

แผนการดำเนินงาน

O10แผนดำเนินงานประจำปี 2562

O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

1. http://plan.loei1.go.th/home/report6mount

2. http://amss.loei1.go.th/rss/index.php?on=report_budget_Expense

O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14มาตรฐานการให้บริการ

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16รายงานผลความพึงพอใจผู้ให้บริการ

O17E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

1. http://finance.loei1.go.th/plan-expend/plan-expend-2562

2. http://amss.loei1.go.th/rss/index.php?on=report_budget_Expense

O19รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส

1. http://finance.loei1.go.th/plan-expend/2562

2. http://amss.loei1.go.th/rss/index.php?on=report_budget_Expense

O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1. http://finance.loei1.go.th/plan-expend/2561

2. http://amss.loei1.go.th/rss/index.php?on=report_budget_Expense

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร.

O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. http://personnel.loei1.go.th/home/policy

2. http://personnel.loei1.go.th/home/plan

O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1. http://appeals.loei1.go.th/index.php?idx=2

2. http://web.loei1.go.th/home/contact

3. https://www.facebook.com/loei1/

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O46มาตรการป้องกันการรับสินบน

O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

OIT แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1