ปฏิญญาเขตสุจริต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่องนโยบายในการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน.pdf