(ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2562)

1.ITA Online 2019 Guidebook V.2.pdf


คู่มือการประเมิน ITA Online 2019 สพฐ.pdf
3. กรอบการประเมิน ITA Online สพท Conference.pdf