ITA คำแนะนำในการตอบแบบประเมินITA Online EIT
ITA 2018
คู่มือการลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีอีเมล For Smart & Computer
คู่มือการลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีอีเมล For Smart & Computer.pdf
คู่มือการเข้าใช้งานอีเมล์ทางราชการ.pdf.pdf