ภาพประชุม ITA 2018

ภาพการติดป้าย ITA 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity and Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ภาพการติดป้าย ITA