การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การเปิดเผยข้อมูล OIT 2022.xlsx

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คำถวายสัตย์ปฏิญาณ.pdf
ปฏิญญาเขตสุจริต.pdf

ฝากประชาสัมพันธ์ บทเพลงเพื่อปลุกสำนึกคนไทยไม่โกง ไว้ 3 บทเพลง

เหนื่อยที่จะยอม ต่าย-อรทัย

โอ..คนไทยเอย ไผ่ พงศธร

ตั้งธงไม่ทนคนโกง ยืนยง โอภากุล