การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้างส่วนงาน

O2ข้อมูลผู้บริหาร

O3อำนาจหน้าที่

O4แผนการขับเคลื่อนส่วนงาน

O5ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. http://law.loei1.go.th/alllaw-1

2. http://personnel.loei1.go.th/e-files-group/law

3. http://director.loei1.go.th/laws

4. http://km.loei1.go.th/forum.php?mod=forumdisplay&fid=2

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8Q&A

O9Social Network

แผนการดำเนินงาน

O10แผนดำเนินงานประจำปี 2562

O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

1. http://plan.loei1.go.th/home/report6mount

2. http://amss.loei1.go.th/rss/index.php?on=report_budget_Expense

O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14มาตรฐานการให้บริการ

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16รายงานผลความพึงพอใจผู้ให้บริการ

O17E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

1. http://finance.loei1.go.th/plan-expend/plan-expend-2562

2. http://amss.loei1.go.th/rss/index.php?on=report_budget_Expense

O19รายงานการกำกับติดตามงบประมาณรายไตรมาส

1. http://finance.loei1.go.th/plan-expend/2562

2. http://amss.loei1.go.th/rss/index.php?on=report_budget_Expense

O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1. http://finance.loei1.go.th/plan-expend/2561

2. http://amss.loei1.go.th/rss/index.php?on=report_budget_Expense

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร.

O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. http://personnel.loei1.go.th/home/policy

2. http://personnel.loei1.go.th/home/plan

O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1. http://appeals.loei1.go.th/index.php?idx=2

2. http://web.loei1.go.th/home/contact

3. https://www.facebook.com/loei1/

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O46มาตรการป้องกันการรับสินบน

O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

OIT แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างส่วนงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนการขับเคลื่อนส่วนงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อส่วนงาน

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

แผนการดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2562

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 มาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลความพึงพอใจผู้ให้บริการ

O17 E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สขร.

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ